หลักเกณฑ์การประเมิน

1. การประเมิณครั้งนี้ให้ใช้ การสอนภาคเรียนที่ 2/2559

2. ให้อ่านคู่มือการประเมินควบคู่กับการกรอกเพื่อจะได้ กรอกได้ถูกต้อง สามารถคลิกที่เมนู (เอกสารเกณฑ์การประเมิน)

 

หลักการและเหตุผล

     เอกสารรายละเอียดเกณฑ์การประเมินอาจารย์ (Lecturer Job Achievement Evaluation Details) ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดกรอบรายละเอียดการประเมินคณาจารย์ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส อ้างอิงอยู่บนหลักการของหลักฐาน อีกทั้งยังเป็นกรอบกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่คณะฯ และสอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนำหลักเกณฑ์มาจากภาระงานตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ภาระงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” (สมศ) และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) นอกจากนี้เอกสารนี้ยังได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำวิพากย์ของคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ

กรอบการประเมิน

คณะวิทยาการสารสนเทศ  ใช้เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น  3 ด้าน

การพัฒนาระบบ

     เป็นการพัฒนาระบบให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลภาระงานแล้วสามารถที่จะคำนวนเป็นคะแนน และมีการแสดงผลเป็นกราฟอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นได้ใช้ภาษา php และใช้ฐานข้อมูล Mysql ซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์ทั้งคู่

Welcome To Your Portfolio

อาจารย์ ทุก ๆ ท่านสามารถจสร้าง แฟ้ม สะสมงาน (e-Protfolio) ได้อย่าง ไม่ยุ่งยาก โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. Activate Account ของท่าน อาจารย์ 2. ทำการ login เข้าสู่ระบบ 3. ทำการเพิ่มข้อมูลเข้าสสู่ระบบ หรือจะศึกษาการใช้งาน e-Protfolio ได้ที่คู่มือการใช้งาน (Manual) การแนะนำการใช้งาน